Címlap

A RUTIN SZEGED BT. AUTÓSISKOLA VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

 

1, A cég pontos megnevezése: Rutin Szeged Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

2, Cégforma: Betéti társaság

3, Cégbíróság bejegyzés száma: 0606008949

4, Kamarai nyilvántartási szám: CS21757374

5, Képzési engedély száma: CS/KV/NS/A/V/26/8/2006

6, Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00475-2008

7, Akkreditációs lajstromszám: AL 1244

8, Iskolavezető: Gombos Tibor

    Iskolavezető igazolványának száma: 06-3/51/2004

    Iskolavezetői oklevél száma: 1533/2004

    Iskolavezető azonosító száma: 10438

    Mobil: 06 (30) 238-6261

    E-mail: gombostibor@rutinautosiskola.hu

9, Az iskolavezető tevékenységének jogcíme: Bt. kültag

10, Székhely: 6729 Szeged, Mozdony utca 45/A

11, Telephely: 6722 Szeged, Batthyány utca 34

       Telefon: 06 (62) 423-986

       E-mail: info@rutinautosiskola.hu

       Honlap: www.rutinautosiskola.hu

       Ügyfélfogadás: Hétfő Péntekig: 9-16 óráig

12, Oktatási helyszínek:

         elmélet: a) Szeged, Batthyány utca  34 (Rutin Autósiskola)

                     

13, Tanpálya: 6722 Szeged, Etalka sori tanpálya (Szeged II. kerület, hrsz 10010)

                    Hódmezővásárhely, Rárósi u. 116

14, Váltási helyszínek: ügyfélfogadó előtti parkoló

                                      esetenként  az ügyféllel egyeztetett hely

15, 15. Szakmai felügyeleti Szerv 
Innovációs és Technológiai Minisztérium1
1011 Budapest
Fő utca 40-45

 

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

            Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy Autósiskolánkat választotta vezetői engedélyének megszerzése érdekében. Tájékoztatjuk, hogy iskolánk kizárólag csak „B” személygépkocsi, „A” kétkerekű motorkerékpár, valamint „A1”  kétkerekű motorkerékpár alkategóriába tartozó vezetői képzéssel foglalkozik.

1./ Tanfolyamra való felvétel módja:

            A 24/2005 (IV.21) GKM – többször módosított- rendelete szerint a járművezetőket tanfolyamon vagy „e-learning”-es képzés keretében kell képezni, melyre iskolánk ügyfélfogadó irodájában lehet jelentkezni. Itt átveheti a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsájtás feltételeiről. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elmélet és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban tanuló) megfelel-e a rendeletben fogalt feltételeknek. Megfelelősség esetén Autósiskolánk a tanulóval szerződést köt.

E-learning képzésről bővebben a 2. számú melléklet szól.

2./ Előírt alkalmassági vizsgálatok:

Egészségi alkalmasság:

            A jelentkező köteles az előzetes egészségügyi alkalmasságot elvégezni, az első fokon jogosult orvosánál (háziorvos, üzemorvos). Köteles magát a szükséges 1-es csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak- közúti járművezetői munkakör betöltéséhez a 2-es egészségi csoportú alkalmassági vizsgálatnak alávetni. Ezen okmány hiányában is elkezdhető és befejezhető az elméleti tanfolyam, azonban  elméleti vizsgára e nélkül nem bocsátható.

Pályaalkalmasság:

            Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a fuvarozást, díj ellenében személyszállítást, vagy autómentést végző járművek vezetéséhez, illetve ha az előzetes orvosi vizsgálatok során elrendelték.

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a gépjárművezetői gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez, valamint a járművezető kérésére.

3./ Elsősegély nyújtási ismeretek:

            Tanfolyami keretek között 3X4 órában történik és vizsgával zárul.  A tanfolyam megszervezését és koordinálását iskolánk külön szolgáltatásként végzi.

A tanfolyam díja: 8.000Ft

A vizsga díja: 8200Ft

4./ Tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

Nyomtatvány kitöltése:

            Csak a vastag vonalakkal bekeretezett részt kell kitölteni – személyi igazolvány, illetve a meglévő vezetői engedély alapján – írógéppel vagy tintával, olvashatóan, a nevet nyomtatott betűkkel.

Fénykép:  nem kötelező

Bizonyítvány:

Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány. Elfogadható minden olyan hitelesen kiállított bizonyítvány, amely igazolja a nyolcadik vagy annál nagyobb évfolyam sikeres elvégzését.  Az iskolai végzettség igazolása a következők szerint történik: az okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányának bemutatásával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításának bemutatásával. A hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban.

 


 

Tan-és vizsgadíj befizetése:

            A tanulóval kötött szerződésben megjelölt első befizetési részlet teljesítése, melyhez az ügyfélfogadó irodában a jelentkezési lap leadásakor kell megtenni.

Tanfolyamra csak az vehető fel:

         Aki a külön jogszabályban meghatározott életkort ( „A1” kategória esetében 16. életév, „A” kat. 24. életév, „A” kat. és  „A2” kat. megszerzését követő 2 éven belül 20. életév, „B” kat. 17. életév) betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

Az összes anyagot: jelentkezési lapot, orvosi alkalmassági véleményt, eredeti bizonyítványt az ügyfélszolgálati irodában kell leadni.

Vizsgára bocsájtás feltételei:

      Az elméleti vizsgatárgyakból vizsgára csak az bocsátható:

a)      aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették

b)      aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek

c)      aki a jogszabályban előírt iskolai végzettséggel rendelkezik, erről nyilatkozik, illetve eredeti okmányát bemutatja

d)     aki a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónapnál fiatalabb

Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható:

a)      Aki az összes elméleti tantárgyból sikeresen vizsgázott. Kivéve: „A” kat. esetében, ha a vizsgázó egy éven belül szerzett „A1” alkategóriás, vagy „A2” kategóriás  vezetői engedéllyel rendelkezik és a 24. életévét már betöltötte.

b)      Aki az adott kategóriára előírt életkort betöltötte.

c)      Aki a tanfolyam – kötelezően előírt- gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

d)     Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető – kivéve „B”

kategória esetén.

5./ A járművezetői tanfolyamok tantárgyai, óraszámai, időtartama:

Alapismeretek:

„A1”alkat.:(Kresz 12 óra, Járm.vez. elm.6 óra,

    szerk. és üzem. ism. 4 óra) 22 óra

    „A” kat.: (Kresz 12 óra, Járm.vez. elm. 6 óra,

    szerk. és üzem. ism. 4 óra) 22 óra

   „B” kat.: (Kresz 18 óra, Járm.vez. elm. 6 óra,

     szerk. és üzem. ism. 4 óra) 28 óra

Járművezetési gyakorlat:

                „A1”alkat. Alapoktatás 6 óra, Főoktatás 10 óra és  min. 240 km

                „A” kat.: Alapoktatás: 10 óra, Főoktatás 16 óra és  min. 390 km

                  „B” kat. Alapoktatás 9 óra, Főoktatás: 20 óra és min. 580 km

 

            Egy elméleti óra 45 perces foglalkozásból és egy 10 perc szünetből, egy gyakorlati óra 50 perces foglalkozásból és 10 perces szünetből áll. A fenti óraszámok csak a kötelező előírt minimális óraszámokat tartalmazzák, melyeket mindenkinek teljesíteni kell. A hiányzást pótolni kell!

 Autósiskolánk lehetőséget nyújt minden tanulója számára az igény szerinti, díjmentes plusz órák áthallgatására, konzultációkra, ill. hospitálásra. Elfogadható igazolás (orvosi, hatósági, okt. intézményi) hiánya esetén a mulasztás pótlása térítés köteles, melynek mértéke a mindenkori tandíj.

6./ Mentesítések:

            Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti, illetőleg a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyak megfelelő képesítéssel rendelkezik. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát csak a Közlekedési Hatóság engedélyezhet.

 7./ Elméleti tanfolyam:

            Iskolánk, a rendelkezésekben kötelezően előírt elméleti óraszámon felül (lásd: 5. pont) 4 óra konzultációs foglalkozást biztosít, minden kategóriában, minden tanulónak, a tananyag elmélyítése, vizsgaszerű feldolgozása és a sikeres vizsga érdekében. Természetesen ez csak az Ön aktív közreműködésével lehetséges.

        A tanfolyami előadások heti minimum 2 alkalommal kerülnek megtartásra, amely a tanulóval kötött szerződésben megjelölt helyen történik.

         Felhívjuk szíves figyelmét, hogy más csoportok konzultációját  díjmentesen látogathatja. Az oktatásról legfeljebb 20 percet késhet a tanuló, ezt követően a tanuló adott foglalkozáson  való részvétele nem igazolható.

    FONTOS!  A tanuló a tanfolyam kezdetétől  (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.

8./ Gyakorlati oktatás

            A járművezetési gyakorlat tantárgy oktatása csak sikeres elméleti vizsgák után kezdődhet meg, abban az esetben, ha min. a levezetésre kerülő gyakorló óra díja be van fizetve.

 A vezetési gyakorlat oktatása során - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.          

            A járművezetési gyakorlat két fő részből tevődik össze:

            Alapoktatás: amely a biztonsági ellenőrzés, a jármű technikai kezelése, és a manőverezési feladatok oktatására irányul. Az alapoktatás a közúti forgalomtól elzárt és speciálisan kialakított tanpályán tartjuk és gyakoroljuk (helye: „Sever” tanpálya, Sever Cener mögött, Vásárhelyi Pál utca). Előírt kötelező óraszámok az 5. pontban említettek szerint

            Főoktatás: amely a forgalmi feladatok oktatására irányul. Előírt kötelező óraszámok az 5. pontban említettek szerint.

             A kötelező óraszámon felül a tanulónak lehetősége van pótórát venni az oktató javaslatára vagy a tanuló saját kérésére. A pótóra díja megegyezik az alapóra díjával.

            Az alapoktatás és a főoktatás előzetesen egyeztetett időpontban, általában alkalmanként 2 órás elfoglaltságot jelent.

            Tanulóinknak a gyakorló járművek típusát a tanulóval kötött szerződésben rögzítettek szerint biztosítjuk. Tanuló által biztosított jármű esetén a feltételekről a két fél külön állapodik meg.

A gyakorlati oktatás során a következő extra képzési lehetőségek vehetők igénybe:

Gyorsított gyakorlati oktatás: gyorsított gyakorlati oktatást igénybe vevő tanulók esetén, iskolánk vállalja, hogy a kötelező, 29 vezetési óra, egy hónap alatt teljesül.

Sikeres KRESZ vizsgát követően a gyakorlati oktatóval egyeztetni kell!

Extra országúti vezetés: olyan országúti vezetés, melynek útvonala egy legalább 150 km-re levő nagyvárost érint részben autópályán.

 17 óra utáni és hétvégi vezetés: azok a tanulók, akik kizárólag csak 5 óra után és csak hétvégén tudnak vezetni

Idegen nyelvű gyakorlati oktatás: a nem magyar anyanyelvű tanulók gyakorlati felkészülését angol vagy német nyelven segítjük.

 

 

 

 

Választható oktató járművek

Személygépkocsik

Toyota Auris

Diesel

Gombos Tibor

Kócsó Ferenc

Citoen C4 hdi

Diesel

Kócsó Zoltán

Skoda Octavia

Diesel

Marczinka Zoltán

Volkswagen Polo

Diesel

Semjényi Róbert

Skoda Fabia

Benzin

Dobó László

Volkswagen Golf Plus

Benzin

Gmbkötő Ferenc Árpád

Seat Ibiza

Diesel

Bozsik József

Skoda Octavia

Benzin

Sinkó Zoltán Richárd

Skoda Fabia

Diesel

Fenesi László

Dodge PK Caliber

Gázolaj

Sándor Zsuzsanna

   

Gombos Márton

     

Motorok

Suzuki GSF 600 S

Benzin

Dudás László

Suzuki WVBY

Benzin

Dudás László

Yamaha YBR 125

Benzin

Dudás László

 A gyakorlati képzés megkezdése előtt tanpálya használati díj fizetendő: 3000 Ft/fő, amely oktató jelenlétében tanpályán történő, korlátlan gyakorlásra jogosítja fel a tanulót!

Általános tudnivalók:

            Ha a gyakorlati oktató nem jelenik meg az előre megbeszélt pontos időben és helyen, kérjük, hogy legalább 30 percet várjon rá (műszaki hiba, forgalmi ok stb.)

Amennyiben a tanuló nem jelenik meg, úgy az oktató a teljes oktatásra tervezett időt köteles megvárni (általában 2 óra). Abban az esetben, ha a tanuló a rendtartás szerinti jogával nem élt, köteles a nem megjelent tanórák díját megfizetni (lásd 9. pontban.)

            A gyakorlás során a jármű használatából adódó kisebb hibák bekövetkezése esetén – amely 30 percnél rövidebb idő alatt megjavítható – az oktató felügyelete és irányítása mellett a tanuló feladata a javítás elvégzése (pl. kerékcsere, izzócsere, biztosíték csere stb.). A tanuló feladata az üzemanyag felvétele is egy-két alkalommal, mivel mindezen tevékenység gyakorolt időnek minősülnek.

            Ha a betervezett tanóra, vagy annak egy része nem a tanuló hibájából marad el, akkor a tanóra áthelyezésével a tanulót más időpontban kárpótolni kell.

            A vezetési kartont a gyakorlás megkezdése előtt kell kitölteni, majd annak befejezésekor be kell jegyezni a megtett km-t. Mindezt a tanuló és az oktató aláírásával hitelesíteni kell a tanóra kezdetén és végén is.

A gyakorlati vezetés meglehetősen sok konfliktussal járhat. Iskolánk mindent megtesz ennek elkerülésére, azonban ha mégis problémája van, és azt oktatójával nem tudja megnyugtatóan rendezni, kérjük, keresse fel ügyfélfogadó irodánkat, ahol munkatársunk, valamint az iskola vezetője készséggel áll rendelkezésére.

            Annak érdekében, hogy Ön és az iskola között zavartalan együttműködés alakuljon ki, tájékoztatjuk egyrészt az Ön, másrészt az iskolánk jogairól és kötelezettségeiről, valamint a vizsgák rendtartásáról.

9./Jogok és kötelezettségek, a vizsgák rendtartása:

A tanulónak joga van:

-          a tanfolyamról számlát kérni

-          a képzőszervtől és oktatójától egyaránt titoktartást kérni személyiségét érintő kérdésekben, adatokban

-          a képzésben való részvétel előtt megismerni az autósiskola vállalási feltételeit

-          a vállalási feltételekben leírtakat maradéktalanul igénybe venni és azt megkövetelni

-          az oktatás során felmerült problémákról, sérelmekről panaszt tenni és jogos esetekben  kártérítést követelni

-          a képzést megszakítani – kezelési költség felszámítása mellett – tandíjszolgáltatással nem fedezett részét visszakérni, az elvégzett tanfolyami részről igazolást kérni.

-          gépjárműtípust és oktatót választani, valamint a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni

-          indoklás nélkül más oktatót kérni

-          a megbeszélt gyakorlati vezetésről – előtte két nappal történő bejelentéssel – elmaradni

-          a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét – a kölcsönös érdekeknek megfelelően – oktatójával egyeztetni

-          a tanfolyamra meghatározott részletfizetési kedvezményt igénybe venni

 

A tanuló kötelezettsége:

-          a tandíjat mindig előre, a meghatározott részletekben megfizetni

-          az autósiskola pénzügyi és iskolai rendtartását betartani

-          a foglalkozásokon káros befolyásoltság nélkül, kipihent állapotban megjelenni

-          az oktatás során baleseti és tűzvédelmi előírásokat betartani

-          a foglalkozásokon kulturáltan – tanulótársait és az oktatás menetét nem zavarva – viselkedni

-          a foglalkozásokon személyesen részt venni

-          a foglalkozásokon az oktató iránymutatása szerint dolgozni és rendszeresen készülni

-          késés esetén az oktatóra legalább 30 percet, vizsgán a vizsga megkezdésére legalább 10 percet várni

-          a vizsgán hitelt érdemlően igazolni személyazonosságát

/Erre alkalmas okmányok: személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, kártya formátumú tartózkodási engedély, illetve diákigazolvány csak 14 éves korig./

 

Az iskolának joga van:

-          a tanfolyamra történő felvételhez szükséges személyi okmányokba betekinteni, a szükséges másolatokat bekérni

-          a tanuló szerződésben rögzített tanfolyami díjakat, a szerződésben leírtak mértékében és ütemezésben bekérni

-          a tanfolyami díj befizetésének elmaradása esetén a képzést szüneteltetni

-          a tanfolyam díjat a 15. pontban leírtak szerint módosítani

-          a tanuló tanulmányi előmenetelét folyamatosan ellenőrizni, hiányosságait kifogásolni

-          a jogszabályokban előírtak szerint tanfolyami mentességet adni

-          a foglalkozást, a tanuló kifogásolható magatartása, vagy állapota estén nem megtartani, ill. megszakítani

Az iskolánk kötelessége:

-          a tanuló tanfolyamra történő felvételhez szükséges feltételekkel ellenőrizni, az ehhez  szükséges okmányokban betekinteni, ill. szükséges másolatokat bekérni

-          a tanulót részletesen tájékoztatni a vállalási feltételektől, annak leírt példányát átadni

-          a vállalási feltételekben leírtakat maradéktalanul betartani és betartatni

-          a tanuló személyes és különleges adatait védeni, jogszerűen és hivatalosan kezelni, személyiségét érintő kérdésekben és adatokban titkot tartani

-          a megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíteni

-          a tanuló kérésére, bármikor részletes tájékoztatást adni a befizetések és szolgáltatások egyenlegéről

-          ha a vállalási feltételekben vagy szerződésben tanulót érintő változtatás történik őt írásban értesíteni

-          tanuló írásbeli kérésre a képzést megszakítani, az addigi elvégzettekről hivatalos igazolást kiadni

 

 

Amit a vizsgáról tudni kell:

-          a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan kell megjelennie,valamennyi vizsgán 10 percet köteles várni a vizsgabiztosra

-          a vizsgán a tanulónak igazolni kell a személyazonosságát

-          a vizsgázónak a meglévő vezetői engedélyét magával kell vinni

-          aki a vizsgán valamely tárgyból nem felel meg, az csak min. 3 munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát

-          az írásbeli vizsga helyett a közlekedési hatóság engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti, vagy a vizsga időpontjában egészségi állapotából következően  - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy

-          a vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a hatóság vezetője hat hónapra eltilthatja azt aki: a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte. A vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan. A vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

-          A hivatal érvényteleníteni fogja azt a vizsgát, amelyet a hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, a rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott feltételek hiányában ill. a  vizsgáztatás szabályainak megsértésével tettek le. Amennyiben a járművezetésre jogosító okmány kiadásra került, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának meg kell küldeni.

Fontos! Gyakorlati vizsgá/ka/t a sikeres elméleti vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet tenni. Amennyiben a vizsgázó nem tette le sikeresen az egyes kategóriához tartozó összes vizsgát a fentiekben leírt határidőn belül, az adott kategóriához tarozó valamennyi sikeres vizsga érvényét veszti. Ezt követően a járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez előírt vizsgák, csak egy újabb tanfolyam ismételt teljesítése után tehetők. Bármely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően, ha a tanuló PÁV vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgához kapcsolódó PÁV vizsgálatra nem kötelezhető. A PÁV vizsgálathoz előírt gépjármű vezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni.

c) A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, közúti járművezetők elméleti vizsgája kizárólag számítógépes elméleti vizsga formájában bonyolítható le. A rendelkezésre álló különböző nyelvű vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat. Tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

 

10./Tandíjak:

            Érvényesítendő tandíjaink, a tanuló által ténylegesen megkezdett és folyamatosan teljesített tanfolyamokra vonatkozóan kerülnek megállapításra, mely a tanulóval kötött szerződésben kerül rögzítésre.

            A tandíjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza:

11./Vizsgadíjak:

            Vizsgadíjakat a hivatal által megállapított módon érvényesítjük tanulóink fele. Ha a tanuló a vele kötött szerződésben megbízási nyilatkozatot tesz, úgy autósiskolánk a képzés befejezéséig vállalja, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztályánál ügyeinek intézése céljából teljes körűen eljár és érdekeit képviseli.

A vizsgadíjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

12./ Iskolavezető ügyfélfogadása, észrevétel, kérelem, panasz:

Ügyfélfogadó címe:                  6722 Szeged, Batthyány u. 34
                                                         Telefon: 06(62)423-986

            Iskolavezető neve:               Gombos Tibor
                                                         Telefon: 06(30)238-6261

            Iskolavezető fogadó órája: szerdai napokon: 12-14 óra /ill. egyeztetés alapján/

           

Kérjük Önt, hogy az esetlegesen előforduló panaszát, észrevételét elsősorban oktatójával rendezze, ha ez nem vezet eredményre bizalommal keresse fel ügyfélfogadó irodánkat, vagy az iskola vezetőjét.

              További felügyeleti szervek:       Tulajdonosi és Munkáltatói felügyelet
                                                                         RUTIN-SZEGED Bt.: Gombos Péter  ügyvez.
                                                                         6729 Szeged, Mozdony u. 45/A
                                                                         Telefon: 06(62)416-702
                                                                         Mobil: 06(30)506-7782
 

               


   Törvényességi felügyeleti szerv:    Csongrád megyei Bíróság Cégbírósága
                                                                  6722 Szeged, Tábor u. 4. Tel.: 62/470-177

 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:  

Cím:6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel: 483-583

 Általános érdekképviseleti szerv:

 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cím:6720 Szeged Tisza Lajos krt.2-4.Tel:426-343

Tel:(06-1) 814-1818


 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön képzésével kapcsolatos ügyekben csak Ön vagy törvényesen meghatalmazott jogi képviselője járhat el. Önről másnak információt nem adunk ki, illetve közvetlen hozzátartozónak sem fizetünk vissza tandíjat.

13./    Képzés megszakítása, a tanuló távozása:

A tanuló formanyomtatványon beadott írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és amennyiben az lehetséges az addig elvégzettekről 3 munkanapon belül hivatalos igazolást adunk ki. A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert a 15. pontban rögzített anyagi vonzattal jár. /lásd a pénzügyi részt/.

14./    Tanfolyamról történő kizárás:

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer/gyógyszer, kábítószer stb./ hatása alatti állapotban – a képzés bármelyik szakaszában – tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén az azonnali kizárást jelenti, ha valaki a tanfolyam, vagy valamely vizsgaesemény rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg a tandíj visszatérítése és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet.

15./    Pénzügyi feltételek:

Tandíj alatt az 5. pontban leírt teljes alapképzési szolgáltatás ellenértékét kell érteni még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. Tandíjat az ügyfélszolgálati irodában kell befizetni. Esetleges részletfizetés vagy pótóra fizetés esetén szintén hasonló módon kell eljárni. Tilos a tanulónak készpénzt oktatójának átadni és oktatónak átvenni! Szolgáltatást csak a befizetést követően biztosítunk. Részletfizetési kedvezmény a tanulóval kötött szerződés szerint vehető igénybe. Részletfizetés esetén sem kerül többe a tanfolyam, ez csupán fizetéskönnyítés, szolgáltatási kedvezmény. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás /elméleti tanfolyam/ tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem, is kérhető, ill. nem téríthető vissza. A gyakorlati foglalkozások óradíjának estleges módosítására, autósiskolánk a jogot fenntartja, közvetített szolgáltatásról lévén szó.

A gyakorlati órák alvállalkozói díjat tartalmaznak!

A gyakorlati órák díja a képzést fedi, az okozott kárt nem! Az oktató többszöri utasítása ellenére a hirtelen történő manőverezésnél az oktató autóban okozott kárt a vezetési óra díja nem fedezi.

A képzés megszakításakor iskolánk a befizetett, de szolgáltatással nem teljesített részt visszafizeti. Ez esetben azonban kezelési költséget számolunk fel, amely a fennmaradó rész maximum 20 %-a lehet, illetve nem haladhatja meg a 3.000 Ft-ot.

A tanfolyami kedvezmények csak azokat a tanulókat érintik, akik a kedvezmény feltételeit maradéktalanul tejesítik és iskolánknál szerzik meg jogosítványukat. Képzés megszakításakor a kedvezményt visszaigényeljük!

16./   Vizsgaigazolás kiadása:

 A sikeres elsősegély vizsgát tanúsító igazolvány bemutatását követően 3 munkanapon belül a  Hatóság elektronikusan megküldi az illetékes kormányhivatalnak.

   A vizsgaigazolás az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától számított 1 évig érvényes.

„Vezetői engedélyt csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.”

Reméljük, hogy tájékoztatónk segíti Önt abban, hogy autósiskolánk megnyerje tetszését és minket válasszon.

Kívánunk Önnek sikeres felkészülést ás eredményes vizsgákat!

Szeged, 2019.01.07.

                                                                                             

                                                                                                          Gombos Tibor

                                                                                                           iskolavezető


 

 

1. számú melléklet

                                               (A vállalkozási feltételekhez)

Kategória

Életkor

Elméleti óraszám

Elméleti díj

Gyakorlati óraszám

Gyakorlati díj

Vizsgadíjak

„B”

17

28

19900 Ft

30

4600 Ft

15 600 Ft

e-learning

90 napos

17

-

19900 Ft

-

-

-

E-learning pótóra 10 óra 15 nap

17

10

3500 Ft

-

-

-

„B”kat vizsgafelkészítő

12 óra/30 nap

17

12

4000 Ft

-

-

-

„A1”

16

22

19900 Ft

17

4400 Ft

20 300 Ft

„ A”

24

22

19900 Ft

27

4400 Ft

20 300 Ft

„A”

20 év „A2”-el

2 éven belül

17

4400 Ft

20 300 Ft

A

24 A1-el 2éven túl    12000 Ft

12

4400 FT

20 300 Ft

 

 

 

 

B kategóriás gyorsított gyakorlati képzés óradíja 6000 Ft/50 perc.

B kategóriás extra országúti vezetés óradíja 6000 Ft/50 perc.

B kategóriás extra „csak 5 óra utáni és hétvégi” vezetés óradíja 6000 Ft/50 perc.

B kategóriás angol nyelvű gyakorlati felkészítés óradíja 6000 Ft/50 perc.

 

Kedvezmények:

20 év fölöttieknek 50%-os kedvezmény az elméleti tantermes tandíjból!

E-learning esetén a 20 év fölöttieknek 5000-os kedvezmény!

 

A közúti járművezetői vizsgák díjai

 

 

1) A vezetői engedély nemzetközi kategóriáinak vizsgadíjai

A1, A, B

 

Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga tantárgyanként                                                  

Számítógépes elméleti vizsga tantárgyanként                                                              4600

 

Gyakorlati vizsga díja kategóriánként                                                                           

- Rutinvizsga kategóriánként                                                                                       

- Járműkezelési vizsga                                                                                                  4700

- Forgalmi vizsga                                                                                                        11000

 

+36 (62) 423 986
Ha úgy érzed, további információra van szükséged, vagy egyedi igényed van, keress minket telefonon, vagy küldj egy üzenetet és visszahívunk.

Elsősegély tanfolyam

Vizsgalehetőség nem csak nálunk tanulóknak!

 

Tanfolyam: 8 000 Ft
Vizsgadíj: 6 500 FT
Összesen: 14 500 Ft
   
Elsősegély tankönyv: 1600 Ft

 

További információ >>>

Partnereink